Jaarvergadering 8 maart 2018, u komt toch ook?

Op 8 maart houden we onze jaarvergadering. Gastgemeente is de gemeente Tynaarlo. Het gemeentehuis staat in Vries, Kornoeljeplein 1. We starten om 13.00 uur.
De uitnodiging en de agenda zijn inmiddels per post aan de leden toegestuurd.
Een aantal bijlagen die bij de agendapunten horen kunt u hier terugvinden.
De nieuwe statuten
De toelichting bij het omvormen tot belangenvereniging

We hopen u te ontmoeten in Vries!
Namens de vereniging,
Wil Hoogsteder

 


 

Oproep voor nieuwe bestuursleden !

In 2018 treden twee bestuursleden af.

Vindt u het leuk om een aantal jaren ons bestuur te komen versterken? Mee te denken met nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied? Te discussiëren over zaken rond het huwelijk en de steeds veranderende juridische zaken rond het sluiten van huwelijken en partnerschapsregistraties?

Meldt u dan aan, we hebben een gezellig team van bestuursleden die u van harte welkom zullen heten!!

Wilt u eerst een vergadering een keer bijwonen, dat kan uiteraard ook!

Laat het ons weten via ons e mailadres: babs.absdrenthe@gmail.com .

 

 


 

Trouwen in gemeenschap van goederen vanaf 2018 alleen op speciaal verzoek

Het huwelijk in gemeenschap van goederen is vanaf 1 januari 2018 niet meer het standaard-bruiloftsarrangement. Vanaf die datum wordt elke nieuwe echtelijke verbintenis gesloten op huwelijkse voorwaarden. Wie toch wil trouwen in gemeenschap van goederen, moet dat apart regelen bij de notaris.

Driekwart van de huwelijken wordt gesloten in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat al het persoonlijk bezit vanaf het moment van de huwelijkssluiting ook eigendom wordt van de huwelijkspartner. Dat geldt voor speelgoed uit de kindertijd en cd’s uit de tienerjaren, aandelen, erfenissen en onroerend goed, maar ook voor schulden.

In de nieuwe regeling wordt de beperkte gemeenschap van goederen de standaard. Dat houdt in dat alleen het vermogen dat de partners tijdens het huwelijk opbouwen gemeenschappelijk eigendom wordt. Bezittingen en schulden van vóór het huwelijk vallen niet in de gezamenlijke boedel. Ook schenkingen en erfenissen die worden ontvangen tijdens de huwelijksjaren blijven persoonlijk bezit.

Scheiding

De wetswijziging moet voorkomen dat een onoplettende huwelijkspartner de helft van zijn persoonlijke spaargeld of erfenis moet afstaan na een scheiding. Of dat een van de echtgenoten (deels) opdraait voor de schulden van de ander.

Schulden die ontstaan tijdens het huwelijk – en waarvoor een van de partners persoonlijk aansprakelijk is – vallen in de nieuwe regeling ook binnen de gezamenlijke aansprakelijkheid. Een schuldeiser van een van de echtgenoten kan de openstaande schuld verhalen op het totale vermogen dat binnen het huwelijk is opgebouwd. Maar het persoonlijke vermogen van de niet-betrokken huwelijkspartner blijft buiten schot.

Waardestijging

Wie nog dit jaar trouwt en graag de baas blijft over zijn eigen vermogen, moet een aparte regeling sluiten bij de notaris; de huwelijkse voorwaarden. Dat kost doorgaans circa 600 tot enkele duizenden euro’s. Onder de nieuwe regeling is notarisbezoek niet meer nodig om de eigendomsdeling te beperken.

Het nieuwe basishuwelijk vereist wel enige administratiediscipline. Wie bij een scheiding beweert dat bepaalde bezittingen persoonlijk eigendom zijn, zal dat moeten aantonen. Lukt dat niet, dan is de kans groot dat die zaken in een eventuele rechtszaak worden gerekend tot het gemeenschappelijk vermogen dat wél tussen de ex-partners moet worden verdeeld.

Als het persoonlijk vermogen tijdens het huwelijk in waarde toeneemt (zoals bij een onderneming), moet bij een scheiding de waardestijging worden getaxeerd en verrekend.

 

 


 

Wat kan onze trouwambtenarenvereniging voor u betekenen?

Trouwambtenaar ledenvergaderingen:
Waarin wij van gedachten wisselen over allerlei aspecten van ons werk.

Wat doet onze vereniging voor Trouwambtenaren aan het “bij de tijd houden” van haar leden:
Wat de leden samenbindt merk je vooral tijdens de jaarvergadering. Het bestuur informeert de leden en de leden ontmoeten collega’s, vertellen elkaar grappige voorvallen en geven elkaar raad over zaken waar men tegen aan loopt. De leden maken tevens hun wensen en verwachtingen kenbaar.

Trouwcontract:
Dit is het verenigingsblad van de Vereniging Ambtenaren Burgerlijke Stand Drenthe. Informatie hierover is te verkrijgen bij de secretaris van de vereniging: Wil Hoogsteder, mail adres: wil.hoogsteder@hetnet.nl.

Onze vereniging van trouwambtenaren bestaat sinds 1993 en was de 1ste vereniging voor trouwambtenaren in Nederland.

Arbeidsvoorwaarden:
De honorering van trouwambtenaren moet beter geregeld worden, evenals de secundaire arbeidsvoorwaarden, die per gemeente verschillen.

Iedere gemeente is autonoom en gaat anders met de ambtenaren burgerlijke stand om.

Bijscholing:
Wij willen bevorderen dat trouwambtenaren goed beslagen ten ijs komen. Hoe zet ik een speech in elkaar en hoe houd ik die boeiend? Praat ik verstaanbaar? Hoe gedraag ik mij voor een volle zaal? Rustig en zelfverzekerd of druk en nerveus? Hoe kan ik dat beïnvloeden?

 

 

 

Copyright © 2017 Vereniging Ambtenaren Burgerlijke Stand Drenthe